تالار زبانشناس

کلمه don't از قلم افتاده

در پاراگراف
So you want to focus on the little individual steps because it’s going to seem huge, it’s going to seem so big it’s going to kill your motivation.
ابتدای پاراگراف بعد از you باید don’t نوشته شود که متاسفانه از قلم افتاده.و شنونده رو دچار اشتباه میکنه.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر احساسات 2»)

4 Likes

همچنین در همون سطر اول less بجای lesson اومده

1 Likes