نقش if در جمله زیر

نقش if در جمله ی He doesn’t know if he believes the.


این تاپیک مربوط به داستان «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

کلمه If در اینجا یعنی اگر و نقش حرف ربط دارد و در کل این معانی رو هم داره :
اگر ، چه ، ایا ، کاش ، هر گاه ، خواه ، هر وقت، ای کاش, بفرض

1 پسندیده