نقس کلمه better off در این جمله چیست؟

در جمله He’s far better off growing up away from all of that هم زمان بندی جمله هم نقش کلمات کمی گیج کننده شده


این تاپیک مربوط به بخش «1بخش» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. فیلم «هری پاتر و سنگ جادو»

2 پسندیده

(better off)
in a more satisfactory condition or situation.=خوشحال تر. بهتر. آسوده تر
I think you’d be better off if you bought a new car and didn’t try to repair your old one.

Mean in sentence =او خیلی بهتر است که دور از همه اینها بزرگ شود

2 پسندیده

حالا بهتر برام جا افتاد، مرسی از لطفتون

1 پسندیده

داخل دیکشنری زبان‌شناس کاملتر توضیحات و جملات عالی گفته شده است.