جمله دلخواه بسازیم شروع ١۴٠٠/١١/۲۰

روزشمار ۷۲


این جمله رو ناقص نوشته بودم

The sun is rising

2 پسندیده

روزشمار ۷۳


2 پسندیده

روزشمار ۷۴


2 پسندیده

روزشمار ۷۵


2 پسندیده

روزشمار ۷۶


2 پسندیده

روزشمار ۷۷ :woman_shrugging:

2 پسندیده

@ahmadi49 تصویرتون براحتی بارگذاری شد

2 پسندیده

چی بگم :pleading_face:

2 پسندیده

روزشمار ۷۸

1 پسندیده

روزشمار ۷۹


1 پسندیده

روزشمار ۸۰

1 پسندیده