تالار زبانشناس

قرار گرفتن صفت بین دو تا as

سلام. as … as چه مواقعی بکار میره؟
Jack ran as quickly as he could down the beanstalk

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

@sana68
عبارات as…as به همراه قید به منظور بیان حداکثر توانایی و امکان به کار میرود.

مانند:

گربه از درخت به سرعت برق بالا رفت:

.The cat ran up the tree as quick as lightning

او تاحد امکان به دقت کار می کند:

.He works as carefully as possible

من تا حدی که بتوانم می دوم:

.I run as quickly as I can

توجه_در سه جمله ی فوق کمی دقت کنید،در جمله ی اول،as…as با صفت به کار رفته است ولی در دو جمله ی بعدی با قید استعمال شده است.

به تندی_به سرعت(قید):quickly،تند_سریع(صفت):quick

اکنون به مثال های دیگر توجه می کنیم:

.(He goes to London as often as I (do

.(I have lived in this city as long as you (have

He helps me as much as possible:او تا حد امکان به من کمک می کند.

6 Likes