سلام میشه لطف کنید معنی جمله زیر بفرستید؟؟

The company was initially named Zorba after the classic film Zorba the Greek, but after learning there was a bar with the same name two blocks away, they named it “Zara”.

شرکت در ابتدا از روی اسم فیلم کلاسیک زوربای یونانی ، زوربا نامیده شده بود. اما پس از فهمیدن این که یک بار به همین نام به فاصله دو بلوک از آن جا وجود داشت، آن را “زارا” نامیدند.

2 پسندیده

سپاس فراوان از پاسخ شما

1 پسندیده