چرا به جای is از are استفاده شده؟

unmanned aircraft are collecting information from inside the storms


این تاپیک مربوط به درس «Project Aims to Help Scientists Predict Tornadoes» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. پادکستنمایشنامه «انگلیسی از طریق اخبار»، فصل «قسمت ۲»

سلام
The plural form of aircraft is aircraft (no change)
با توجه به این نکته اینجا aircraft رو در حالت جمع استفاده کرده و بخاطر همین are اومده.به طور کلی جمع و مفرد aircraft یکیه و aircrafts اشتباس! و نحوه تشخیصشم فقط با توجه به جمله هستش!

2 پسندیده