گذر از سطح ۳

دوستان چرا من هرچی از برنامه استفاده میکنم و جلو میرم تعداد کلمات لازم برای گذر از سطح ۳ به جای کاهش افزایش پیدا میکنه در صورتی که تعداد کلماتی که میدانم زیادتر میشه یا حذف از لایتنرم بیشتر میشه

با پشتیبانی در ارتباط باشین همکاران بررسی کنن شاید مشکلی وجود داره

2 پسندیده