چرا گذشته ساده گذشته استمراری ترجمه شده است؟


ترجمه lived باید زندگی کرد باشد اما در متن زندگی میکرد ترجمه شده است چرا اینگونه است؟


این تاپیک مربوط به داستان «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

سلام
فعل را میتوان از چند نظر تقسیم بندی کرد.
یکی از تقسیم بندیهای فعل به اینصورت است که فعل را به دو گروه “افعال حرکتی” و “افعال حالتی” تقسیم میکنیم.
افعال حالتی را نمیتوانیم بحالت استمراری بکار ببریم و فعل live یک فعل حالتی است.
(البته بعضی منابع live را فعل حرکتی میدانند)
امیدوارم توضیحاتم مفید بوده باشد.

2 پسندیده