تالار زبانشناس

پیام های آموزشی دو زبانه؛ انگیزه، سکوت، توصیه

milton ericson

16 Likes

Silence

9 Likes

Advice

7 Likes

Two Gods

7 Likes

Insanity

10 Likes

tree

9 Likes

prejudice

8 Likes

three%20answers

7 Likes

generosity

7 Likes

hell

6 Likes

Schopenhauer

5 Likes

image

7 Likes

word

6 Likes

sculpture

6 Likes

Truth

5 Likes

two%20way%20street

5 Likes

lottery

5 Likes

three%20fairies

5 Likes

writing

5 Likes

یک کاغذ و قلم معجزه میکند :+1::+1::+1:

2 Likes