تالار زبانشناس

پیام های آموزشی دو زبانه؛ انگیزه، سکوت، توصیه

پیام های آموزشی دو زبانه؛ انگیزه، سکوت، توصیه
0

milton ericson

15 Likes

Silence

8 Likes

Advice

6 Likes

Two Gods

6 Likes

Insanity

9 Likes

tree

8 Likes

prejudice

7 Likes

three%20answers

6 Likes

generosity

6 Likes

hell

5 Likes

Schopenhauer

4 Likes

image

6 Likes

word

5 Likes

sculpture

5 Likes

Truth

4 Likes

two%20way%20street

4 Likes

lottery

4 Likes

three%20fairies

4 Likes

writing

4 Likes

یک کاغذ و قلم معجزه میکند :+1::+1::+1:

1 Like