کاربرد that در جمله ها

He was thinking it was the end of the world.

داشت فکر میکرد که آخر دنیا شده.

جمله بالا میشه بصورت زیر هم باشه؟؟

He was thinking that it was the end of the world.

2 پسندیده

سلام.
جملۀ بالا به شکل جمله پایین بوده اما that حذف شده.
that وقتی صفت اشاره نباشه( یعنی بعدش اسم نباشه) و وقتی فاعل جمله نباشه (یعنی بعدش فعل نباشه) میشه حذفش کرد. بطور کلی میگن همه جا میشه that رو حذف کرد اما بشرطی که جمله مبهم نشه و خواننده گیج نشه. فرض کنید اگه در جمله پایین (جمله دوم) کلمۀ it وجود نداشت و بعد از that فعل was بود معنی جمله مبهم میشد.

3 پسندیده

بله میتونه باشه
کلمه that اینجا برای اتصال دو جمله و عبارت معنا دار استفاده میشه و قابل حذف هست

1 پسندیده