تالار زبانشناس

درس «اصطلاح A Wild Goose Chase»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس اصطلاح A Wild Goose Chase ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «انگلیسی شکسپیری» فصل «A Wild Goose Chase» مراجعه بفرمایید.

1 Likes

Today’s some young people spend a lot of time in the Internet for relaxation,But that is a wild goose chase. Because they more depressed.
Some people have payed a lot money for losing weight,But it has been a wild goose chase.

4 Likes