ارزیابی شما از فصل «مشاغل»

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از فصل «مشاغل» در اپلیکیشن زبانشناس است. دوره « مکالمات کاربردی انگلیسی»

توضیح مختصری از این دوره: لهجه: امریکن/ مناسب برای: واژگان و مکالمه/ در این دوره شما با مکالمات انگلیسی کاربردی و مفید در شرایط و مکانهای مختلف آشنا می شوید.

سطح: ساده