سلام معنیWe took by electronics

We will supply and install electronic equipment.

In recent years, paper-based records have been replaced by electronic systems.

Some forms for electronic.

We took by electronics.

This is an uncountable now which means the technology of using electronics.

We talk about electronics companies


این تاپیک مربوط به فصل «بخش دوم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «چهارصد واژه ضروری برای آیلتس»، فصل «Engineering»

2 پسندیده

برای لذت بردن یا جذب کردن:

She was taken by the puppy

تاثیر گرفتن یا تأثیر گذاشتن با یک عمل خاص:

Your remark took me by surprise

4 پسندیده