تالار زبانشناس

با کدام دکمه می توانم ترجمه ی «جوجه اردک زشت» را ببینم؟

گزينه “فا” در نوار ابزار رو بزنين

1 Likes