در جمله زیر چرا از Some استفاده شده است؟

سلام

در جمله زیر چرا از Some استفاده شده است؟

اگر از Some استفاده نمی کرد اشتباه بود؟

معنای این جمله چیست؟

It’s a good idea to have some binoculars to watch the dolphins