منظور ازout to

So that’s a long way out to sea.


این تاپیک مربوط به فصل «بخش دوم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «چهارصد واژه ضروری برای آیلتس»، فصل «جغرافیا»

Way out
راه فرار

3 پسندیده