ارزیابی شما از فیلم «لبه‌ی فردا»

ارزیابی شما از فیلم «لبه‌ی فردا»
none 5.0 1

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از فیلم «لبه‌ی فردا» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: لهجه: امریکن نمره: 7.9 از 10 یک سرباز که در نبرد با بیگانه های فضایی قرار دارد، در میابد که آخرین روز حضور او در جنگ مدام پشت سر هم تکرار می شود. او از این مساله برای بهبود بخشیدن به مهارت هایش در جنگ بهره می برد…

سطح: متوسط

عاالی