در مورد تلفظ کلمه

ببخشید مگه شنا کردن سوییم نمیشود چرا خواننده متن میگه اس وین


این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر عواطف ۲»

1 پسندیده

اگه منظورتون کلمه
Swam
هست، شكل گذشته فعل
Swim
هست.
افعال قاعده مند مثل بیشتر فعل ها قاعده مند با اضافه کردن
Ed
به شکل گذشته و یا شکل سوم تبدیل میشن
اما برخی افعال مثل همین مورد که برخی شون خیلی پرکاربرد هم هستن و بهشون افعال بی قاعده میگیم دادای سه فرم متفاوت هستن

3 پسندیده