تالار زبانشناس

تفاوت worrying و worried

در متن درس اصلی جمله به این شکل آمده:he was only worried about protecting the carpets اما در قسمت حال استمراری این جمله آمده است The owner doesn’t care about the children’s health. He is only worrying about protecting the carpets.
آیا درستتر این نبود که از worried استفاده میشد?چرا از worrying استفاده کرده و معنای آن چیست?

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان حال استمراری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «برده داری کودکان»)

Worrying به حال استمراری اشاره داه و یک فعله ولی worriedیک صفت هست .توجمله دوم یعنی درحال حاضر نگرانه

2 Likes