ترجمه جا میمونه لطفا درستش کنید مرسی


این تاپیک مربوط به فصل «flour یا flower مسئله این است!» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی با پری»، دوره «داستانی»

ممنون اطلاع دادین حتما اصلاح میشه

1 پسندیده

همخوانی متن این درس اصلاح شده روی اپ… مرسی

1 پسندیده