معنی the far end

سلام .میشه بگید که معنی the far end در جمله زیر چیه؟

At the far end of the room, George Ballard stopped in front of a big photo of the airfield.


این تاپیک مربوط به فصل «موزه » در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های خیلی ساده»، کتاب «روح خلبان»

2 پسندیده

منظور ته جایی یا دورترین نقطه مکان یا جایی هست

5 پسندیده

خیلی ممنون

2 پسندیده