تفاوت کاربردی would rather و prefer در چیست؟

درچه مواقع would rather بکار ببریم کی prefer?

1 پسندیده

این لینک رو در این مورد ببینین دوست خوبم

3 پسندیده

تشکر از پاسخگوییتون

2 پسندیده