ترجمه they were lying

سلاام

Macbeth believes the witches but they were lying.
توی این جمله they were lying میشه ترجمه‌ش کرد آنها دروغگو بودند؟


این تاپیک مربوط به داستان «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

گذشته استمراری
آنها داشتند دروغ می گفتند.

4 پسندیده