تالار زبانشناس

درخواست پارتنر درسی زبان انگلیسی

سلام دوستان.شخصی هست که مایل باشه پارتنر درسی داشته باشه برای مطالعه زبان انگلیسی؟روی همه مهارت های زبان.با یه برنامه خوب؟

25 Likes

172 posts were merged into an existing topic: دنبال پارتنر میگردی! اینجا آگهی کن