منظور ای جی اینجا از برعکس جمله بالایی رو نمیفهمم

So, again, to get something out of an experience means to learn something from the experience.

Or you could say the opposite, “I got a lot out of that class.

I got a lot out of that class
منظور ای جی اینجا از برعکس جمله بالایی رو نمیفهمم میشه توضیح بدید ممنون


این تاپیک مربوط به درس «درس واژگان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، فصل «شکستی وجود ندارد»

2 پسندیده

Get something out of smoething
کسب کردن یا بدست اوردن چیزی
I get simething out of exprience
Get out of class
خروجی یا محصول چیزی

2 پسندیده