کلمه A's مخفف چیه؟🤔

در جمله

»I was getting good grades. You know? Like all A’s.»

کلمه A’s مخفف چیه؟

2 پسندیده

در مورد نمره ٢٠ صحبت میکنه که در مدارس اونها بالاترین نمره A هست. ترجمه هم میشه «نمرات خوبی میگرفتم. میدونی؟ مثلا همه درسا ٢٠

4 پسندیده

ممنونم خانوم

2 پسندیده