معنای through

I walk around through the cemetery
through کنار around چه معنی میده؟


این تاپیک مربوط به درس «درسنامه واژگان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»، فصل «جشنواره روز مرگ»

1 پسندیده

درود،
through که معنی «در»، «در بین» ، «از میان» ، «از وسط» … اینها معنی میده.
walk around حالت پرسه زدن و قدم زدن بی هدف معنی میده.
داخل قبرستان (بین قبرستان) قدم میزدم و (راه میرفتم و)…

2 پسندیده