معنی کلمه trousers?


این تاپیک مربوط به «B - کلمات جمع» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Vocabulary In Use»، «سطح ساده»، «۴ - لباس ها»

1 پسندیده

هم معنی pants هست به معنی شلوار
S هم بدلیل ۲ تکه بودن لباسه

2 پسندیده

ممنونم

2 پسندیده