نحوه ی سوالی کردن جمله با کلمات پرسشی

And what thought mastery is, it’s controlling and managing your thoughts

در جمله ی what thought mastery is فعل کمکی is بعد فاعل اومده. این حالت عامیانه سوال پرسیدن هست و میشه همیشه اینجوری سوال پرسید؟


این تاپیک مربوط به درس «تسلط بر افکار» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر افکار»

1 پسندیده

بله دقیقا همینطوره میشه

2 پسندیده