ترجمشو چجوری ببینیم؟ترجمه کل متن رو


این تاپیک مربوط به درس «من در پاسادنا زندگی می کنم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

1 پسندیده

بالا سمت راست یک گزینه است که تو تصویر با فلش مشخص کردم
سه وضعیت داره
متن انگلیسی
ترجمه فارسی
متن انگلیسی و ترجمه با هم

نکته: بعضی درس ها ترجمه ندارن

2 پسندیده