معنی جمله I bet you had to drag him away

معنی این جمله چی میشه
I bet you had to drag him away.


این تاپیک مربوط به درس «پناهگاه حیوانات» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

1 پسندیده

I bet you had to
شرط می بندم شما مجبور بودی
I bet you have to
شرط می بندم شما مجبور هستی
I bet she has to
شرط می بندم او (مونث) مجبور است
I bet you had to drag him away
شرط می بندم شما مجبور بودی او را به دور بکشی

4 پسندیده

متشکرم منم بهره بردم

2 پسندیده

خواهش
لطف و ادب شما هم برای من آموزنده بود
متشکرم :pray:t4: :four_leaf_clover: