جمع و مفرد

One are emotional factors, emotional
elements, emotional things. -
And then the other is linguistic factors -

در یکی از متون گفته میشه one are و بعد میگه the other is با اینکه اسم بعد هر دو جمع هستش؟ قانون کلی استفاده از one…, and the other … چی هستش؟

2 پسندیده

این متن رو قبلا خونده بودم اینجا داره از دو تا گروه حرف میزنه
One
اشاره میکنه به گروه اول و
Are
اشاره داره به سه تا موضوع گروه اول و
The other is
اشاره داره به گروه دوم که توی گروه دوم فقط یک موضوع داره و واسه همین
Is
اومده

3 پسندیده