ترجمه Checking in

Checking in

به معنی اتاق(هتل)تحویل گرفتن است؟؟؟؟

1 پسندیده

الزاما فقط برای هتل بکار نمیره
هر موقع که فرآیندی برای ورود لازم دارید
مثل هتل، فرودگاه، بازدید از یک کارخانه یا پایگاه نظامی و غیره
متضاد
To check out

4 پسندیده