فعل در جمله آینده

سلام وقت بخیر چرا در این جمله or you will be arrested.که جمله آینده است ولی arrested, به آن Ed اضافه شده است ؟


این تاپیک مربوط به فصل «فصل 01» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های خیلی ساده»، کتاب «جزیره ی گنج»

1 پسندیده

سلام وقت بخیر
اینجا جمله مجهول آینده ساده هس

مجهول زمان آینده ساده، با فعل کمکی will ساخته می شود. Object به ابتدای جمله می آید فعل To be به صورت will be آورده می شود و فعل اصلی هم همیشه به صورت Past participle است.

He will help many people tomorrow.

. Many people will be helped tomorrow

فردا به مردم زیادی کمک خواهد شد.

معنی جمله شما: یا تو دستگیر خواهی شد.

3 پسندیده