خیلی از جاها معنی ها جابجا هستن..لطفا بررسی کنین

خیلی از جاها معنی ها جابجا هستن…لطفا بررسی کنین


این تاپیک مربوط به بخش «بخش 01» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. فیلم «زوتوپیا»

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: