متن ترجمه با متن انگلیسی هماهنگ نیست

سلام

متن ترجمه با متن انگلیسی هماهنگ نیست


این تاپیک مربوط به فصل «چی شد که من با زبانشناس آشنا شدم؟» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی با کامبیز»، فصل «داستانی»، درس «سم و داستانهای دیگر»

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: