معنی کلمه specie؟

معنی کلمه specie

گونه میشه ،سکه ، وابسته به سکه هم میشه

2 پسندیده