تالار زبانشناس

چرا where آمده اینجا؟

در جمله زیر نباید that به جای where بیاید؟The verb“ to swim” is one of a very small group of English verbs where there are three different vowel sounds

======================
این تاپیک مربوط به درس «Swimming the Channel» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۱»)

1 Likes