تفاوت Exercise و practice

تفاوت Exercise و practice چیست؟


این تاپیک مربوط به «مکالمه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Interchange»، «سطح مقدماتی»، فصل «درس اول - از دیدنت خوشحالم»

1 پسندیده

واژه Exercise هم بصورت فعل بکار میرود و هم بصورت اسم. در حالت فعل به معنی تمرین نمودن، تمرین دادن، ودر مواردی رعایت نمودن نیز معنی میشود همانند جمله: .He exercises his rights

در حالت اسمی، این واژه به معنی تمرین، انجام حرکات ورزشی و غیره معنی می شود.

واژه Practice نیز در حالت فعلی به معنی انجام مکرر یک عمل و به دفعات و حتی بصورت یک عادت ویا شغل میباشد.

.He practices law

ودرحالت اسمی، عملی است که فرد بصورت یک روال یا عادت انجام میدهد.

.Eating moderately is a healthy practice

8 پسندیده

خیلی ممنونم:rose:

2 پسندیده