وهم و خیال

سلام دوستان. هرکاری در کتاب انسان خردمند کلمه انگیلیسی ای که برای وهم و یا کلمه انگلیسی ای که برای خیال به کار برده چه کلماتی هست؟