تفاوت leg و foot چیه؟

فرق foot و leg چیست؟ و از هر کدام کی استفاده میشه؟


این تاپیک مربوط به «قدرت واژه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Interchange»، «سطح مقدماتی»، فصل «درس دوازدهم - چه شده است؟»

1 پسندیده

Hi…

Leg is the long part of the body that helps you stand. The feet are the body parts attached to the end of your leg that you stand on

2 پسندیده