تالار زبانشناس

انتقاد دارم

تمام داستان های دوره بچه گانه دارای ترجمه هستند.
بالا سمته راست رو ببینید یه دکمه هست “فا” اونو بزنید ترجمه مشخص میشه.

2 Likes