تالار زبانشناس

Took، گذشته take، به معنای گرفتن است یا خوردن؟

took گذشته takeبه معنای گرفتن یا خوردن

======================
این تاپیک مربوط به درس «جورج و اژدها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

فعل take علاوه بر معنی بردن و گرفتن معنای خوردن و آشامیدن هم می دهد.
مثال،

she has taken no food for three days
سه‌ روز است‌ غذا نخورده‌ است‌.‏

he took the medicine with a glass of water
دارو را با يك‌ ليوان‌ آب‌ خورد.‏

1 Likes

به نطرم s سوم شخص رو در he tooks فراموش کردید