تالار زبانشناس

معنی این جمله چی میشه؟

Have you lost touch with the fears that are limiting and shaping your income and style of livelihood? If you have deluded yourself and feel that you are not afraid, then you are lying to yourself

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «مرد ممتاز»)

آیا شما تماستان را با ترس هایی که درآمد و شیوه گذران زندگی شما را محدود می کنند و به آنها شکل می دهند، از دست داده اید؟ اگر شما خود را فریب داده اید و احساس می کنید که نمی ترسید، پس شما دارید به خود دروغ می گویید.

گول زدن، فریب دادن: delude
از دست دادن تماس :lose touch with
دروغ گفتن :lie
معیشت، گذران زندگی :livelihood

2 Likes

سلام.آیا شما تحت تاثیر ترسهایی که شکل درآمد وسبک معیشتی زندگیتان را محدود می کنند نیستید؟