معنای pay-off چیست؟

معنای این جمله چی هست
we would have to wait a generation for the pay-off

1 پسندیده

معنی عبارتی که اشاره کردین به خودی خود، به نتیجه رسیدن و موفق شدن و دیدن نتیجه چیزیه که حالا کار کرده برامون
جمله هم میگه برای دیدن اثر و نتیجه باید به اندازه یک نسل صبوری کنیم. (نتیجه، تو نسل بعدی مشخص و دیده میشه)

2 پسندیده