معنی کلمه Israel

سلام، تو دیکشنری لانگمن در مورد این کلمه گفته که خانه ای برای یهودیا در سرزمین فلسطین، اما زبانشناس تو دیکشنری زده کشور!!! اسرائیل؟؟؟؟
جالب بود…


این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، فصل «تکرّر»

1 پسندیده

2 posts were merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: