کلمه کشتی درپاراگراف اول از قلم افتاده.باید نوشته میشد کشتی روی صخره ها


این تاپیک مربوط به فصل «روی صخره‌ها » در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های خیلی ساده»، کتاب «خانواده ی رابینسون»

1 پسندیده

2 posts were merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: