سلام لطفا معنی درس ها اضافه شود


این تاپیک مربوط به «02 Track 2» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Active Skills For Reading»، «Active Reading 1»، بخش [«CD 1»]( https://app.zabanshenas.com/p/75157/

1 پسندیده

2 posts were merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: