ترجمه اشتباه make me

تو زمان 10:00 این قسمت make me بجای مجبورم کن به منو درست کن ترجمه شده :confused:


این تاپیک مربوط به بخش «2بخش» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. فیلم «روح»

1 پسندیده

2 posts were merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: